Instytut Ochrony Zdrowia Naturalnego

Petycja skierowana do Premiera Polskiego Rządu
oraz Ministra Zdrowia 

Wolność wyboru szczepień! 
Żądamy prawdy o zagrożeniach i rzeczywistych korzyściach ze stosowania adiuwantów i innych dodatkowych substancji w szczepionkach!

Panie Premierze, Panie Ministrze, 

niebezpieczeństwo związane z substancjami dodatkowymi stosowanymi w szczepionkach zostało dowiedzione w wielu badaniach. 

Coraz większa liczba Polaków jest zaniepokojona skutkami ubocznymi wywoływanymi przez niebezpieczne składniki szczepionek oraz utrzymywaniem polityki powszechnego i systematycznego szczepienia pomimo możliwych zagrożeń związanych z tymi składnikami. 
 

Poprzez niniejszą petycję domagamy się:

 1. Prowadzenia rzetelnych badań nad niebezpiecznymi składnikami szczepionek (aluminium, rtęć, formaldehyd, skwalen, polisorbat 80) w celu informowania naukowców, lekarzy, personelu medycznego oraz całego społeczeństwa o ryzyku, które się z nimi wiąże, oraz badań porównujących stan zdrowia dzieci szczepionych według pełnego programu szczepień i nieszczepionych. Badania takie mają sens tylko wtedy, gdy zespół je prowadzący składa się z niezależnych naukowców, którzy złożyli oświadczenia o braku konfliktu interesów, oraz gdy prowadzi dialog społeczny za pośrednictwem Internetu lub - niezależnych od producentów szczepionek - stowarzyszeń pacjentów.
 2. Zaprzestania - w imię zasady ostrożności - stosowania niebezpiecznych składników w szczepionkach, dopóki nie zostaną przeprowadzone powyższe badania i nie poznamy ich wyników.
 3. Skuteczniejszego formalnego zobowiązania lekarzy przeprowadzających szczepienia do:
  1. przeprowadzenia bardzo dokładnego, potwierdzonego na piśmie wywiadu z pacjentem (rodzicami lub opiekunami w przypadku, gdy pacjentem jest dziecko) odnośnie aktualnego stanu zdrowia, alergii, astmy, chorób immunologicznych, neurologicznych oraz powikłań poszczepiennych u pacjenta i członków jego rodziny;
  2. rzetelnego informowania pacjenta (rodziców lub opiekunów w przypadku, gdy pacjentem jest dziecko) o wszystkich dostępnych na rynku szczepionkach, aby pacjent (lub jego rodzic czy opiekun) mógł dokonać świadomego wyboru preparatu, którym ma zostać zaszczepiony;
  3. rzetelnego informowania pacjenta (rodziców lub opiekunów w przypadku, gdy pacjentem jest dziecko) o wszystkich możliwych niepożądanych odczynach i powikłaniach poszczepiennych wymienionych w informacji o produkcie i o konieczności niezwłocznego zgłoszenia ich lekarzowi;
  4. obowiązkowego monitorowania stanu zdrowia pacjenta po szczepieniu, aby w porę wychwycić stany zagrażające jego zdrowiu lub życiu i zapewnić prawidłowe diagnozowanie niepożądanych odczynów i powikłań poszczepiennych oraz właściwie ukierunkowane leczenie;
  5. wywiązywania się z ustawowego obowiązku zgłaszania właściwym organom niepożądanych odczynów poszczepiennych (niezbędne jest ustalenie nad tym skutecznego nadzoru, gdyż w praktyce w Polsce to nie funkcjonuje) oraz odnotowania tych informacji w książeczce zdrowia i dokumentacji medycznej pacjenta.
 4. Utworzenia listy biegłych ekspertów – niezależnych od koncernów farmaceutycznych, w tym producentów szczepionek – na potrzeby wydawania opinii niezbędnych w toku spraw sądowych dotyczących powikłań poszczepiennych (z obowiązkiem złożenia oświadczenia o konflikcie interesów). 
 5. Rozważenia w trybie pilnym konieczności zmiany kalendarza szczepień i zmniejszenia liczby obowiązkowych i zalecanych szczepionek.
  Przede wszystkim wskazujemy na zasadność zrezygnowania:
  1. ze szczepienia noworodków (poza przypadkami wysokiego ryzyka), proponując rozpoczynanie szczepień od 4. miesiąca życia,
  2. z podawania więcej niż 3 szczepionek jednego dnia,
  3. z pełnokomórkowej szczepionki przeciw krztuścowi,
  4. z podawania szczepionek zawierających żywe wirusy (lub podawanie ich pojedynczo w bezpiecznych odstępach czasu) – podkreślając konieczność udostępnienia szczepionek monowalentnych.

Z wyrazami szacunku

Aktualna liczba zebranych podpisów: 0
Pełna lista podpisów